Die UPCSA staan as Presbiteriaanse kerk op dié kerk se eeue oue gereformeerde belydenis, wat sedert die sestiende eeu vir ons vas en seker is. Ons weet dat baie praktiese sake in die kerk met die verloop van eeue moes verander volgens die eise van die tyd, maar ervaar dat die volgende waarhede steeds sentraal in ons kerklike lewe is

  • Die Bybel is die hoogste en finale gesag in alle sake van geloof en van die lewe.
  • Die sleutelplek van genade en die genadevolle werkinge van die Heilige Gees in die verlossing van die mens.
  • Die God van die Bybel, die heilige Drie-Eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, is die enigste ware God en Here.
  • Die sentrale waarheid aangaande die gekruisigde en opgestane Christus as enigste Verlosser van die wêreld.
  • Klem op die eer van God in alles - soli Deo gloria.
We believe

Die belydenis van die kerk is saamgevat in die Deklarasie van die Geloof van die Presbiteriaanse Kerk in Suid-Afrika (Declaration of Faith of the Presbyterian Church in South Africa) en die Geloofsbelydenis van die UPCSA (The Confession of Faith of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa), wat 'n eietydse uitdrukking gee aan die historiese gereformeerde belydenisskrifte, waaruit ons ook steeds leer en leef. Ons bely ook saam met die universele Christelike Kerk van alle eeue, die algemene Christelike geloof soos dit van die begin af deur die dissipels van Christus geleer is en onder andere opgeteken is in die ekumeniese belydenisskrifte, nl. die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Belydenis van Nicea.

Ons Eie Afrikaanse Vertaling van Die Ekumeniese Credo's

Hierdie vertalings bied 'n kontemporêre Afrikaanse weergawe van die oorspronklike credo's (2013), tans in gebruik in die CPK.

We believe

DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en aarde.

Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die wat reeds gesterf het. Op die derde dag het Hy weer opgestaan: Hy het opgevaar na die Hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en sal weer kom om die lewendes en die wat gesterf het, te oordeel.

Ek glo in die Heilige Gees, aan een, heilige, katolieke Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die opstanding van die liggaam, en die ewige lewe. AMEN

DIE NICEENSE GELOOFSBELYDENIS (Julie 2013)

Ons glo in een God, die Vader die Heerser oor die heelal, die Skepper van hemel en aarde, van alles, sigbaar en onsigbaar;

En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, van ewigheid af uit die Vader gebore, Lig uit Lig, ware God uit ware God, gebore, nie geskape nie, van dieselfde wese as die Vader, en deur wie alles tot stand gekom het, wie wille van ons mense en ons verlossing uit die hemel neergedaal het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword het, en mens geword het, wat ter wille van ons onder Pontius Pilatus gekruisig is, tot die dood toe gely het, en begrawe is, op die derde dag opgestaan het, in ooreenstemming met die Skrifte, na die hemel opgevaar het, wat aan die regterhand van die Vader sit, en met heerlikheid weer sal kom om die lewendes en die wat gesterf het te oordeel; aan sy koninklike heerskappy sal daar geen einde wees nie;

En in die Heilige Gees, die Here en die Skenker van lewe, wat van die Vader (en die Seun) uitgaan, wat met die Vader en die Seun saam aanbid en saam verheerlik word, en wat gespreek het deur die profete; En aan een, heilige, katolieke en apostoliese Kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sonde. Ons sien uit na die opstanding van die wat gesterf het, en die lewe in die komende era. AMEN

Weddings

ONS PRESBITERAANSE BELYDENISSKRIFTE

Weddings

Die Westminster Konfessie is die klassieke gereformeerde Presbiteriaanse belydenisskrif wat in die 17de eeu in Engeland ontstaan het en ons erken dat dit 'n betroubare getuie is van ons gereformeerde geloof. Dit bevat die meeste van die doktrines wat ook deur die Drie Formuliere van Eenheid behandel word. Ons erken ook die korter en eenvoudiger belydenisskrif wat in 1880 ontstaan het, mettertyd uitgebrei is en bekend staan as die Vier en twintig Artikels van die Geloof, as 'n getuie en bewaarder van ons gereformeerde belydenis.

Gedurende die 20ste eeu het die Presbiteriaanse Kerk in Suidelike Afrika die behoefte gehad tot 'n Deklarasie van die Geloof van die Kerk, om aktueel tot die Suid-Afrikaanse omstandighede voor 1994, 'n geloofsbelydenis te verklaar. In ons huidige 21ste eeu, word hierdie proses voortgesit en kom ons hedendaagse geloofsbelydenis in 2004 tot stand.

Weddings

Die belydenis, "The Confession of Faith of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA)", saam met die Deklarasie van die Geloof van die Kerk in Suid-Afrika, is die belydenisskrifte van die UPCSA. Die belydenisskrifte wil in 'n nuwe Suid-Afrika - en in 'n post moderne wêreld - steeds getrou aan ons Presbiteriaanse Gereformeerde herkoms, op 'n aktuele en verstaanbare manier getuienis gee van alles wat ons glo.

Lees gerus die onderskeie belydenisskrifte, wat hieronder in Adobe Acrobat formaat beskikbaar gestel word en maklik afgelaai kan word. Waar die opskrif in Afrikaans is, is dit 'n Afrikaanse vertaling van die amptelike Engelstalige dokument.

Confession of Faith

Belydenisskrifte

Die UPCSA Belydenisskrifte

Ander belangrike Gereformeerde Belydenisskrifte

Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en aarde.

Gedeelte 46, van die plaas Swartkop 383 JR. Bekend as: Aletta Avenue 186. Raslouw AH. Centurion.

GPS koördinate, S25° 52.031 E028° 07.926.

CPK